Mẫu Văn bản khai nhận di sản thừa kế

Mẫu Văn bản khai nhận di sản thừa kế

>> Tải mẫu VB tại đây

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản chết. Dưới đây là mẫu văn bản  khai nhận di sản thừa kế chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (3):

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… …………….

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… …………….

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ……………. …………… ……………. …………… …………… ……………. ………….. …………….. …………. chết ngày ………../………./……….. theo Giấy chứng tử số ………….. …………. do Uỷ ban nhân dân  ……………… …………….. ……………… …………… …………. ………….. cấp ngày ………/…………/…………. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà …………….. ……………. …………….. ………………  …………….để lại như sau (8):

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… …………….

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… …………….

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… …………….

Tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài tôi ra, ông/bà …..……….. ……………… ……………….  …………….. ……………  không còn người thừa kế nào khác.

 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử